Activiteitenbijdrage

Waarvoor is de activiteitenbijdrage

De ouderraad organiseert, in samenwerking met het team, voor de leerlingen van onze school allerlei  activiteiten, zoals schoolreisjes, schoolkamp, het Sinterklaasfeest, een Kerstviering, een Paasviering, afscheid groep 8, etc. Dit zijn activiteiten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt van de Rijksoverheid. De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de activiteitenbijdrage.

Hoeveel is de activiteitenbijdrage?

De activiteitenbijdrage bedraagt € 45 per kind. Voor het schoolkamp van de groepen 7/8 liggen de kosten hoger dan de kosten van een gemiddeld schoolreisje. Daarnaast willen we ook graag dat groep 8 een eindmusical kan doen. Voor deze laatstgenoemde activiteiten geldt een aanvullende bijdrage voor de betreffende leerlingen. Om te voorkomen dat er meerdere keren om een bijdrage wordt gevraagd, worden deze bijdragen tegelijk met de activiteitenbijdrage aan u gevraagd.

  • Schoolkamp groep 7/8, extra bijdrage € 20
  • Kosten musical groep 8, extra bijdrage € 10

Hier wordt niet de zaalhuur mee bedoeld, maar de aanschaf van boekjes/muziek/decor e.d.

Samenvattend is het totaalbedrag per kind:
Groep 1-6        € 45,-
Groep 7           € 65,-
Groep 8           € 75,-

Rekeninggegevens ouderraad

U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de ouderraad:

IBAN: NL88 RABO 0127 2542 26
T.n.v.: St. Vrienden van de CJBS De Kloostertuin
O.v.v.: ‘Voor-, achternaam en geboortedatum leerling’ bijvoorbeeld ‘Jan Klooster 31-03-2009’

Ook is het mogelijk een machtiging af te geven voor een automatische incasso. Meer informatie alsmede het machtigingsformulier vindt u via deze link.

Wat als betalen niet lukt

Bij eventuele betalingsproblemen kunt u contact opnemen met de directie van de school of mailen naar penningmeester@orkloostertuin.nl. Op discrete wijze zal dan naar oplossingen gezocht worden. Voor leerlingen die niet het gehele schooljaar meemaken op onze school, wordt een evenredig deel van de activiteitenbijdrage in rekening gebracht. Wanneer de activiteitenbijdrage niet tijdig binnen is, wordt de leerling uitgesloten van deelname aan activiteiten en wordt er regulier onderwijs aangeboden. Gelukkig is dit nog nooit voorgekomen.

De penningmeester en de kascommissie

De penningmeester beheert de inkomsten van de activiteitenbijdrage en legt verantwoording af aan de kascommissie ten aanzien van de besteding van de opbrengsten. Het boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het afgesloten boekjaar wordt door de kascommissie beoordeeld door de juistheid van de inkomsten en uitgaven na te gaan. De kascommissie legt haar bevindingen voor aan de algemene vergadering. In de algemene vergadering zal er gevraagd worden om décharge voor het gevoerde beleid en financiële verslaglegging van de gehele OR. Dit gebeurt eenmaal per jaar en binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar.

Plaatsnemen in de kascommissie

Ouders/verzorgers die verbonden zijn aan De Kloostertuin, maar niet lid zijn van de ouderraad kunnen plaatsnemen in de kascommissie. De termijn voor een kascommissielid is 2 jaar. Ieder jaar wisselt één lid. Wij zoeken leden voor de kascommissie!